IntelliSense’i ve not defterlerindeki kod düzenleme özelliklerini kullanın, ekibinizle paylaşın ve işbirliği yapın. Ayrıntılı rol tabanlı erişimle, özel rollerle ve yerleşik kimlik doğrulaması mekanizmalarıyla kaynaklarınıza erişimi koruyun. Tekrarlanabilir iş akışları oluşturmak için ML işlem hatlarını, varlıklarınızı izlemek için de zengin bir model kayıt defterini kullanın. You will learn how to find, import, and prepare data, select a machine learning algorithm, train, and test the model, and deploy a complete model to an API. Responsible ML capabilities – understand models with interpretability and fairness, protect data with differential privacy and confidential computing, and control the ML lifecycle with audit trials and datasheets. CPU and GPU clusters can be shared across a workspace and automatically scale to meet your ML needs. Belgeleri ve hızlı başlangıç kılavuzlarını keşfedin. Veri mühendisi ve geliştiricilere makine öğrenmesi modeli oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için tüm yapıtlarla çalışabilecekleri merkezi hale getirilmiş bir yer sunar. The Microsoft technology provides end-to-end machine learning capabilities in the cloud from model development to running experiments to model deployment as a RESTful API end point. Use the central registry to store and track data, models, and metadata. Getting Set Up. It can be farmed out to a huge compute cluster, and it can be done in minutes. You can author new models and store your compute targets, models, deployments, metrics, and run histories in the cloud. Popüler IDE’ler, Jupyter Notebook’lar ve CLI’ların yanı sıra Python ve R gibi programlama dillerini de içeren ve ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak geliştirme araçlarını seçin. Azure Machine Learning Bring AI to everyone with an end-to-end, scalable, trusted platform with experimentation and model management See more Management and Governance Management and Governance Simplify, automate, and optimize the management and compliance of your cloud resources PyTorch, TensorFlow ve scikit-learn gibi alışık olduğunuz çerçeveleri veya açık ve birlikte çalışma özelliği sunan ONNX biçimini kullanın. Models are built as “Experiments” using data that you upload to your workspace, where you apply analysis modules to train and evaluate the model. Not defterlerinde işlemleri hızla başlatıp işlem ve çekirdekleri kolaylıkla değiştirin. Manage governance with policies, audit trails, quota and cost management. It can be farmed out to a huge compute cluster, and it can be done in minutes. Machine Learning is the process of training a machine with specific data to make inferences. Machine learning where coding is optional! Drag and drop machine learning with a visual interface! Azure Machine Learning documentation. Algoritmaları ve hiper parametreleri belirleyip buluttaki denemeleri izlemek için otomatikleştirilmiş makine öğrenimini kullanın. Prepare data quickly, manage and monitor labeling projects and automate iterative tasks with machine learning assisted labeling. Tutorials, code examples, API references, and more show you how. Azure Machine Learning updates--November 2020, Azure Machine Learning offers added capabilities at lower cost, Azure Machine Learning updates Ignite 2020, Azure Machine Learning announces output dataset (Preview), Azure Machine Learning Studio genel kullanıma sunuldu. CPU ve GPU kümeleri çalışma alanı genelinde paylaşılabilir ve ML ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde otomatik olarak ölçeklendirilir. Veriler üzerinde çalışma yapmış olan kişilerin çoğu bu becerilerden bir veya iki tanesini geliştirmiştir ancak veri bilimi için üçü de şarttır. You can also author models using notebooks or the drag and drop designer. Accelerate productivity with built-in integration with Azure services such as Azure Synapse Analytics, Cognitive Search, Power BI, Azure Data Factory, Azure Data Lake, and Azure Databricks. Azure Machine Learning Service is a cloud-based platform-as-a-service offering by Microsoft Azure. IntelliSense, kolay işlem başlatma ve çekirdek değiştirme ile çevrimdışı not defteri düzenleme sayesinde üretkenliği en üst düzeye çıkarın. The Azure Machine Learning studio is the top-level resource for the machine learning service. Best-in-class support for open-source frameworks and languages including MLflow, Kubeflow, ONNX, PyTorch, TensorFlow, Python, and R. Rapidly build and deploy machine learning models using tools that meet your needs regardless of skill level. Beceri düzeyi fark etmeksizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan araçları kullanarak makine öğrenmesi modellerinizi hızla oluşturun ve dağıtın. Microsoft Azure Machine Learning (Azure ML) service is part of Cortana Intelligence Suite that enables predictive analytics and interaction with data using natural language and speech through Cortana. It’s designed to help data scientists and machine learning engineers to leverage their existing data processing and model development skills & frameworks. Productivity for all skill levels - code with built-in collaborative notebooks and one-click Jupyter experience, use drag-and-drop designer or automated machine learning for accelerated model development. Excel. After discussing a few algorithms and techniques with Azure Machine Learning let us discuss techniques of comparison in Azure Machine Learning in this article. SAS, Azure Machine Learning’i kullanarak el ile uygulanan yöntemler aracılığıyla mümkün olmayan bir doğrulukla sahtekarlığı tanımlamaktadır. Kaydolmak için tek ihtiyacınız olan bir Microsoft hesabıdır.Ücretsiz katmanı, her Microsoft hesabı için bir Azure Machine Learning Studio çalışma alanına yönelik ücretsiz erişim içerir. 10 Minutes demonstration of how to use Machine Learning to train an algorithm to predict a person's income and publish it as a web service. Azure Machine Learning (Azure ML) is a cloud-based service for creating and managing machine learning solutions. Can’t access your account? Verilerinizi, modellerinizi ve süreçlerinizi korumak ve denetlemek için en gelişmiş sorumlu ML özelliklerine erişin. MLOps, or DevOps for machine learning, streamlines the machine learning lifecycle, from building models to deployment and management. Create one! Makine öğrenmesi modellerinin daha hızlı bir şekilde oluşturulması, eğitilmesi ve dağıtılması için geliştiricileri ve veri mühendislerini çeşitli verimli deneyimlerle güçlendirin. Use intellisense and code editing capabilities in notebooks and share and collaborate with your team. Choose the development tools that best meet your needs, including popular IDEs, Jupyter notebooks, and CLIs—or languages such as Python and R. Use ONNX Runtime to optimize and accelerate inferencing across cloud and edge devices. Manage production workflows at scale using advanced alerts and machine learning automation capabilities. Yönetim ML iş akışlarını kurumsal kullanıma hazır bir şekilde yönetmek için makine öğrenmesi modellerinin profilini oluşturun, bunları doğrulayın ve buluttan uca kadar istediğiniz yere dağıtın. Değişiklik gizliliği ile verileri koruyun. Azure Open Datasets, now in preview, offers access to curated datasets. Innovate on a secure, trusted platform, designed for responsible ML. Also, help them to scale, distribute and deploy their workloads to the cloud. TensorFlow, Spark ve Kubernetes kullanarak Azure’da otomatik ve yüksek oranda ölçeklenebilir uçtan uça makine öğrenmesi modelleri ve işlem hatları oluşturmaya yönelik uzman tekniklerinde uzmanlaşın. ", "The automated machine learning capabilities in Azure Machine Learning save our data scientists from doing a lot of time-consuming work, which reduces our time to build models from several weeks to a few hours.". "With MLOps capabilities in Azure Machine Learning, we've improved bus departure predictions by 74 percent, and riders spend 50 percent less time waiting. En popüler Azure ürünlerinden bazılarını keşfedin, Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın, Azure’da sunulan en iyi sanal masaüstü deneyimi, Bulutta yönetilen, her zaman güncel SQL örneği, Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun, Her ölçekte açık API’lerle hızlı NoSQL veritabanı, Canlı oyun oluşturma ve çalıştırmaya yönelik eksiksiz LiveOps arka uç platformu, Kubernetes dağıtımı, yönetimi ve işlemlerini kolaylaştırın, Bağlama göre etkileşim olanağı sağlayan akıllı API özellikleri ekleyin, Azure’da kuantum etkisi deneyimini hemen yaşayın, Herhangi bir geliştirici ve herhangi bir senaryo içi yapay zeka özelliklerini kullanarak yeni nesil uygulamalar oluşturun, İsteğe bağlı olarak ölçeklenen akıllı, sunucusuz robot hizmeti, Modelleri oluşturun, eğitin ve buluttan uca dağıtın, Hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformu, Mobil uygulama ve web uygulaması geliştirme için yapay zeka destekli bulut arama hizmeti, Herhangi bir türdeki, hacimdeki veya hızdaki verileri toplayın, depolayın, işleyin, analiz edin ve görselleştirin, Benzeri görülmemiş bir sürede içgörü sağlayan sınırsız analiz hizmeti, Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın, Kurumsal ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay, Uygulamalardan ve cihazlardan hızlı veri akışlarında gerçek zamanlı analiz, Azure Blob Depolama temelli, çok yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli veri gölü işlevleri, Hizmet olarak kurumsal düzeyde analiz altyapısı, Tümleşik araç paketiyle blok zinciri tabanlı uygulamalar derleyin ve yönetin, Konsorsiyum blok zinciri ağları oluşturup bunları yönetin ve genişletin, Buluttaki blok zinciri uygulamaları kolayca prototip haline getirin, Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin, Bulut işlem kapasitesi ve isteğe bağlı ölçeklendirme özelliklerine erişim elde edin ve sadece kullandığınız kaynaklar için ödeme yapın, Binlerce Linux ve Windows sanal makinesi yönetin ve ölçeklendirin, VMware ile birlikte oluşturulup işletilen ve tam olarak yönetilen bir Spring Cloud hizmeti, Windows ve Linux için Azure VM'lerinizi barındıracak, ayrılmış bir fiziksel sunucu, Bulut ölçeğinde iş zamanlaması ve bilgi işlem yönetimi, Kurumsal SQL Server uygulamalarını bulutta barındırın, Tümleşik araçları kullanarak kapsayıcılı uygulamalarınızı daha hızlı geliştirin ve yönetin, Kapsayıcıları Azure üzerinde, sunucu yönetmeye gerek kalmadan kolayca çalıştırın, Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin, Tüm Azure dağıtımı türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin, İşinizle ölçeklendirilebilen kapsayıcılı web uygulamalarını kolayca dağıtın ve çalıştırın, Red Hat ile birlikte işletilen ve tam olarak yönetilen OpenShift hizmeti, Hızlı büyümeyi destekleyin; güvenli, kurumsal sınıf ve tam olarak yönetilen veritabanı hizmetleriyle daha hızlı bir şekilde yenilik gerçekleştirin, Tam olarak yönetilen, akıllı ve ölçeklenebilir PostgreSQL, Tam olarak yönetilen, ölçeklenebilir MySQL Veritabanı, Yüksek aktarım hızına ve düşük gecikme süresine sahip şekilde verileri önbelleğe alma olanağıyla uygulamaları hızlandırma, Şirket içi veritabanının buluta geçişini basitleştirin, Sürekli teslimatlar için basit ve güvenilir araçlarla yenilikleri daha hızlı bir şekilde sunun, Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler, Sürekli olarak derleyin, test edin ve dilediğiniz platform ve buluta dağıtın, Ekipleriniz arasında işleri planlayın, izleyin ve tartışın, Projeniz için sınırsız ve bulutta barındırılan özel Git depoları alın, Paket oluşturun, paketleri barındırın ve ekibinizle paylaşın, El ile ve keşif testi araç seti ile güvenle test edin ve gönderin, Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun, En sevdiğiniz DevOps araçlarını Azure ile kullanın, Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı, Dilediğiniz platform veya dili kullanarak bulut uygulamaları oluşturun, yönetin ve bu uygulamaları sürekli olarak kullanıma sunun, Bulutta uygulama geliştirmeye yönelik güçlü ve esnek bir ortam, Bulut geliştirme işlemleri için güçlü ve basit bir kod düzenleyicisi, Her yerden erişebileceğiniz bulut destekli geliştirme ortamları, Dünyanın lider geliştirici platformu Azure ile sorunsuzca tümleştirildi.