Na sinasabi sa kanila, Nasusulat nga, At ang aking bahay ay magiging bahay-panalanginan: datapuwa't ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Datapuwa't ang mga pangulong saserdote, at ang mga eskriba, at ang mga taong pangunahin sa bayan ay nangagsisikap na siya'y patayin: 17At sinabi niya sa kaniya, Mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin: sapagka't nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamahalaan sa sangpung bayan. 31At kung may sinomang tumanong sa inyo, Bakit ninyo kinakalag iyan? At ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo; at sa iyo'y hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapuwa bato; sapagka't hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Datapuwa't itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at patayin ninyo sila sa harapan ko. 9 When you hear of wars and uprisings, do not be frightened. 7 That the Gentiles, who are out of the Church, are accepted of the Lord, and have conjunction with Him in charity and the good of life. At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga mayari niyaon, Bakit kinakalag ninyo ang batang asno? 58 At sinabi sa kaniya ni Jesus, May mga lungga ang mga sorra, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad; datapuwa't ang Anak ng tao ay walang kahiligan ang kaniyang ulo. 19At sinabi niya sa kaniya, Magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa limang bayan. Lucas 17:11-19 RTPV05. Luke 21:9-19 New International Version (NIV). 57 At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kaniya, Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi niya sa mga nahaharap, Alisin ninyo sa kaniya ang mina, at ibigay ninyo sa may sangpung mina. At sinabi nila, Kinakailangan siya ng Panginoon. 12 Jesus declares that one of several aspects of his mission is to preach good news to the poor. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Datapuwa't kinapopootan siya ng kaniyang mga mamamayan, at ipinahabol siya sa isang sugo, na nagsasabi, Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. I must stay at your house today.” Luke 19:9 Jesus said to him, “Today salvation has come to this house, because this man, too, is a son of Abraham. 1 And Jesus entered and passed through Jericho. Datapuwa't kinapopootan siya ng kaniyang mga mamamayan, at ipinahabol siya sa isang sugo, na nagsasabi, Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. 2 xIt would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea than that he should cause one of these little ones to sin.2 3 Pay attention to yourselves! 47At nagtuturo siya arawaraw sa templo. Did Isaiah truly preach for three years naked? Sinasabi ko sa inyo, na bibigyan ang bawa't mayroon; datapuwa't ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. Na sinasabi sa kanila, Nasusulat nga, At ang aking bahay ay magiging bahay-panalanginan: datapuwa't ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. 45At pumasok siya sa templo, at pinasimulang itaboy sa labas ang mga nangagbibili, Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sinabi nga niya, Isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain, upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kaniyang sarili, at magbalik. Explanation of Luke 19 By Rev. Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Two different sets of numbers are used in Tagalog: a set of native Tagalog numbers (originally from Malay), and a … 36 At nagsiparoon ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. Na sinasabi, Mapalad ang Hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon: kapayapaan sa langit, at kaluwalhatian sa kataastaasan. At siya'y nagmadali, at bumaba, at tinanggap siyang may tuwa. At narito, isang lalake na tinatawag sa pangalang Zaqueo; at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. 2 A man was there by the name of Zacchaeus; he was a chief tax collector and was wealthy. Why was it not enough for Zacchaeus that Jesus came into his house? 2 Votes, Luke 19:6 Verses 3-4. At ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo; at sa iyo'y hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapuwa bato; sapagka't hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 5 ... 19 At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan, dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay, at siya'y inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kaniyang higaan, sa gitna, sa harapan ni Jesus. 33At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga mayari niyaon, Bakit kinakalag ninyo ang batang asno? Datapuwa't ang mga pangulong saserdote, at ang mga eskriba, at ang mga taong pangunahin sa bayan ay nangagsisikap na siya'y patayin: At di nila masumpungan kung ano ang kanilang magagawa; sapagka't natitigilan ang buong bayan sa pakikinig sa kaniya. 3 35 (1 John 5:18). 11 At nagtuturo siya arawaraw sa templo. Luke 19:5 When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, “Zacchaeus, come down immediately. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagka't siya'y anak din naman ni Abraham. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan, at ito'y kaniyang tinangisan. 29At nangyari, na nang siya'y malapit na sa Betfage at Betania, sa bundok na tinatawag na Olivo, ay sinugo niya ang dalawa sa kaniyang mga alagad, 18At dumating ang ikalawa, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng limang mina. Why shouldn't we? At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olivo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mangagkatuwa at mangagpuri sa Dios ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mangakita. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng sampung ketongin. 38 ganito ang inyong sasabihin, Kinakailangan siya ng Panginoon. At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 48 At tumakbo siya sa unahan, at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya: sapagka't siya'y magdaraan sa daang yaon. At dinala nila siya kay Jesus: at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. 23 At nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan, na umahon sa Jerusalem. 59 At sinabi niya sa iba, Sumunod ka sa akin. At pumasok siya sa templo, at pinasimulang itaboy sa labas ang mga nangagbibili. 11 There will be great earthquakes, famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay, at gumagapas ng hindi ko inihasik; Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko, at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? 30Na sinasabi, Magsiyaon kayo sa inyong lakad sa katapat na nayon; sa pagpasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na batang asno, na hindi pa nasasakyan ng sinomang tao: kalagin ninyo siya, at dalhin ninyo siya rito. At sinabi niya sa kaniya, Magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa limang bayan. • 23Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko, at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? yIf your brother sins, zrebuke him, and if he repents, aforgive him, 4 and if he sins against you bseven times in the day, and turns to you seven times, saying, I repent, you must forgive him. Na sinasabi, Kung sa araw na ito ay nakilala mo sana, sa iyong sarili, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan! Sinabi niya sa kaniya, Sa sariling bibig mo kita hinahatulan ikaw na masamang alipin. 1 At siya'y pumasok at nagdaan sa Jerico. 5 When Jesus came to the place, he looked up and said to him, ‘Zacchaeus, hurry and come down; for I must stay at your house today.’ 6 So he hurried down and was happy to welcome him. 44 3 At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya; at hindi mangyari, dahil sa maraming tao, sapagka't siya'y pandak. Within the immediate narrative context, however, there may be clues: widows who give much (Luke 21:1-4); scribes who should not be trusted (20:45-47); Jesus’s symbolic action there (19:45-46). Luk 19:5 - And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, “Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today.” Tools Luk 19:6 Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? Datapuwa't itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at patayin ninyo sila sa harapan ko. datapuwa't ngayo'y pawang nangatatago sa iyong mga mata. 40At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. 19 Jesus entered Jericho v and was passing through. December 11, 2014. datapuwa't ngayo'y pawang nangatatago sa iyong mga mata. 2 A man was there by the name of Zacchaeus; he was a chief tax collector and was wealthy.